Projekty unijne

Miło nam poinformować, że nasza firma już trzykrotnie skorzystała ze współfinansowania ze środków unijnych. Projekty PPUH GREM Glonek zrealizowane zostały w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I – Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.

Obecnie realizujemy czwarty projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PPUH GREM Glonek Sp. J. poprzez wdrożenie innowacyjnych konsol ze stali nierdzewnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa P.P.U.H. Grem na rynku krajowym, podniesienie produktywności i wydajności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnych w skali kraju
produktów i usług:
a) sprzedaż podkonstrukcji (cały system) konsol metalowych ze stali nierdzewnej,
b) sprzedaż konsol metalowych ze stali nierdzewnej, c) montaż podkonstrukcji w systemie konsol metalowych ze stali nierdzewnej.

W ramach projektu planowane jest 1 zadanie, trwające 19 m-cy: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa PPUH GREM Glonek Sp.J. dzięki wprowadzeniu innowacyjnego rozwiązania metalowej podkonstrukcji do fasad
wentylowanych z wykorzystaniem innowacyjnych konsol ze stali nierdzewnej, a w ramach zadania zostaną zakupione następujące środki trwałe:
- Maszyna do cięcia strumieniem wody
- Centrum obróbcze
- Giętarka uniwersalna do profili
- Urządzenie do zwijania blach
- Nożyce gilotynowe
- Prasa krawędziowa
- Prasa pozioma z CNC
- Urządzenie wielofunkcyjne
- Komputer stacjonarny

Wskaźniki rezultatu:
Liczba wdrożonych wyników prac B+R - 1,
Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych - 1,
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych - 1

Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów 1.195.980 zł,
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (EPC) - 2.

Wskaźniki produktu:
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 820.658,01 zł
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy - 1,
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku - 1,
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje - 1,
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1,
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji - 1,
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R - 1.
Grupą docelową projektu są klienci wnioskodawcy w zakresie nowych produktów i usług.

Wartość projektu : 3.364.697,83 zł
Wkład Funduszy Europejskich : 1.914.868,67 zł

 


 

Projekt Nr 1.

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności PPUH Grem poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych umożliwiających unowocześnienie
i poszerzenie oferty przedsiębiorstwa”

 

Zrealizowany polega na zakupie 21 urządzeń oraz 1 wartości niematerialnej i prawnej. Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności PPUH Grem na rynku krajowym poprzez zwiększenie udziałów w rynku i zaproponowanie nowych sposobów świadczenia usług.
Cel ten zrealizowano dzięki zastosowaniu innowacyjnych w skali międzynarodowej metod
w sposobie świadczenia usług i wprowadzeniu nowych usług. Dzięki realizacji inwestycji, od 2010 roku firma będzie oferowała swoim klientom nowe usługi, tj. wykonywanie metalowych fasad wentylowanych w systemie Rheinzink oraz wykonywanie pokrycia dachów blachą zespoloną z ogniwami słonecznymi w systemie listwy Rheinzink KLIK – Solar PV. Innowacyjne urządzenia umożliwiły także ulepszenie usługi krycia blachą tytanowo-cynkową Rheinzink w systemie listwy Rheinzink KLIK.

 


 

Projekt Nr 2.

Tytuł projektu:„Innowacyjne technologie i nowe usługi drogą do zwiększenia
krajowej konkurencyjności PPUH GREM.”

 

Głównym celem niniejszego projektu jest umocnienie przez PPUH Grem konkurencyjności przedsiębiorstwa na krajowym rynku wykonawców fasad i pokryć dachowych poprzez:

• wprowadzenie innowacji produktowej, tj. 2 nowych usług (wykonywanie tłoczonych elementów metalowych, wykonywanie fasad metalowych wszelkiego rodzaju),

• wprowadzenie innowacji procesowej poprzez ulepszanie jakości świadczonych usług z zakresu wykonywania pokryć dachowych oraz unowocześnianie technologiczne parku maszynowego przy zastosowaniu innowacyjnych technologii, w tym z zakresu ICT.

W tym celu firma zakupiła 13 nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz 2 środki transportu.

 


 

Projekt Nr 3.

Tytuł projektu:„Wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej

na rynek krajowy w PPUH GREM Glonek Sp. J.”

 

Głównym celem niniejszego projektu jest umocnienie przez PPUH Grem konkurencyjności przedsiębiorstwa na krajowym rynku wykonawców dachów i izolacji poprzez wprowadzenie do oferty spółki dwóch nowych usług w oparciu o zaawansowane technologie, w tym z zakresu ICT jako priorytetu inwestycji.

Cele projektu na poziomie produktu :

  • otrzymanie wsparcia z działania 1.2 RPO WL na wdrożenie w firmie nowoczesnych technologii
  • zakup dwóch maszyn : prasy wykrawającej E6X, maszyny do obróbki plastycznej blachy.

 

Cele projektu na poziomie rezultatu :

  • wprowadzenie dwóch nowych usług, którymi będą :
    • wykonywanie perforowanych elementów metalowych oraz dachów, fasad i izolacji z ich zastosowaniem,
    • wykonywanie łukowych obróbek blacharskich oraz dachów, fasad i izolacji z ich zastosowaniem.
  • stworzenie dwóch nowych miejsc pracy (2 etaty) na stanowisku "Specjalista od przetwarzania i obróbki blachy"
  • Wprowadzenie innowacji technologicznej w oparciu o zakupioną prasę E6X.

 


 

 

Informacji o możliwościach dofinansowania można uzyskać:

- na stronach internetowych: www.rpo.lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl

- w punktach informacyjnych zlokalizowanych na terenie Województwa Lubelskiego:

 

1.    Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

Urząd Marszałkowski  Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
Punkt informacyjny tel.: 0-81 44 16 750 Bezpłatna infolinia: 0 800 888 776
http://www.rpo.lubelskie.pl

2.    Filia Urzędu w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska, tel.:  0-83 343 58 44
e-mail: biał JLIB_HTML_CLOAKING

3.    Filia Urzędu w Chełmie

ul. Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, tel.: 0-82 563 02 08
e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

4.    Filia Urzędu w Zamościu

ul. Partyzantów 1, 22-400 Zamość, tel.: 0-84 638 02 67
e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 

5.    Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w  Lublinie

ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin
e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING
http://www.lawp.lubelskie.pl
Punkt Informacyjny LAWP: tel.: 0-81 462 38 31, 0-81 462 38 12

Joomla dark templates by template joomla